Werktijdverkorting vanwege het Corona-virus: 10 veelgestelde vragen en antwoorden

In dit artikel geven we antwoord op veelgestelde vragen van werkgevers over de gevolgen van het Corona-virus. Let op: dit artikel is sinds 17 maart 2020, 18 uur niet langer actueel. De regeling werktijdverkorting is vervangen door de Tijdelijke noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Kijk hier voor de laatste noodmaatregelen. 

Vragen van werkgevers:

Wat is de werktijdverkorting? 

 

De werktijdverkorting is een vergunning om bedrijven in buitengewone situaties tegemoet te komen zodat het personeel in dienst kan blijven. Bedrijven die door het coronavirus te weinig werk hebben voor hun werknemers kunnen een werktijdverkorting aanvragen. De uren dat het personeel niet werkt, worden gecompenseerd met een tijdelijke WW-uitkering die het UWV betaalt aan de werkgever. De werkgever zal het loon van de werknemer blijven doorbetalen; althans voor ten minste 70% over het deel waarover werktijdverkorting is aangevraagd.

 

Let op: de vergunning wordt pas verleend vanaf de datum waarop de aanvraag voor werktijdverkorting is ingediend. Over perioden voorafgaand aan de datum van indiening zal dus geen vergunning worden verleend. Vraag uw vergunning daarom zo snel mogelijk aan, en maak een juiste schatting van het aantal uren dat uw personeel minder gaat werken. 

 

Waar moet de vergunning worden aangevraagd?

 

Een vergunning voor werktijdverkorting moet worden aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, via de volgende link.

 

Wat zijn de voorwaarden voor de vergunning? 

 

Het bedrijf is getroffen door een buitengewone situatie, zoals het coronavirus.
Het bedrijf verwacht dat er voor een periode van minimaal 2 weken minstens 20% minder werk is. 
Het bedrijf verwacht dat de werktijdverkorting niet langer dan 24 weken zal duren.

 

In welke gevallen wordt de vergunning niet verleend?

 

Er wordt geen vergunning verleend aan bedrijven die het aantal personeelsleden niet redelijk heeft afgestemd op de normaliter te verwachten behoefte (en waar dus onnodig veel personeel in dienst is). Indien de werkvermindering van het bedrijf samenhangt met een werkstaking wordt eveneens geen vergunning verleend. 

 

Welke groepen vallen buiten de werktijdverkorting?

 

U kunt geen werktijdverkorting aanvragen voor oproepkrachten met een nul-urencontract. Voor deze werknemers bestaat immers geen loondoorbetalingsplicht.
U kunt geen werktijdverkorting aanvragen voor uitzendkrachten.
U kunt geen werktijdverkorting aanvragen voor zieke werknemers. De werkgever heeft immers een loondoorbetalingsplicht op grond van artikel 7:629 BW, ongeacht de vermindering van werk.
Als ZZP’er kunt u geen beroep doen op werktijdverkorting. U kunt wel een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, de voorwaarden vindt u via deze link.

 

Hoe lang duurt de werktijdverkorting? 

 

Een vergunning voor werktijdverkorting geldt in eerste instantie 6 weken. Is er na afloop van 6 weken nog geen verbetering binnen uw bedrijf, dan kunt u verlening van de vergunning aanvragen. De werktijdverkorting kan maximaal 24 weken duren. 

 

De vergunning is verleend, wat nu? 

 

Nadat de vergunning is verleend moet u dit direct melden aan het UWV, via de volgende link: https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/melden-werktijdverkorting.aspx. Melding bij het UWV hoeft slechts eenmalig te gebeuren. Dit hoeft dus niet opnieuw bij een verlenging van de vergunning. Het bedrijf verkrijgt de vergunning voor een bepaald aantal uren. Deze uren vergoedt het UWV achteraf met een WW-uitkering. 

 

Let op: een WW-uitkering vergoedt niet 100%, maar ruim 70% van de gemiste uren. Of de werkgever de overige 30% moet aanvullen, hangt af van de vraag of dit is afgesproken in de cao of arbeidsovereenkomst. Zie ook onze blog.

 

Moet ik mijn werknemer uitbetalen als deze thuisblijft met hoestklachten? 

 

Ja, bij ziekte heeft de werkgever een loondoorbetalingsplicht op grond van artikel 7:629 BW.

Vragen van werknemers:

Er is wel werk, maar ik moet thuisblijven voor de kinderen, kan dit?

 

Om een dringend privéprobleem op te lossen kunt u calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen. U dient het verlof bij uw werkgever te melden, en uw salaris wordt doorbetaald tijdens het verlof. De werkgever mag een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof of kort verzuimverlof niet weigeren. Er geldt geen maximumaantal uren calamiteitenverlof per jaar, maar het verzoek moet wel redelijk zijn. U kunt dus niet zonder meer een hele week thuisblijven omdat u geen opvangplek weet te vinden voor de kinderen, met behoud van loon. We kan gedacht worden aan 1 of hooguit 2 dagen om een en ander te regelen. 

 

Er is wel werk, maar ik moet thuisblijven om voor mijn zieke kind te zorgen, kan dit?

 

U heeft jaarlijks recht op maximaal 2 maal uw wekelijkse arbeidsduur aan kortdurend zorgverlof. Tijdens kortdurend zorgverlof verkrijgt u ten minste 70% van uw salaris. Duurt de ziekte langer dan 2 weken, dan kunt u langdurend zorgverlof aanvragen. Tijdens langdurend zorgverlof krijgt u echter geen salaris. Let op: in uw cao of in een regeling tussen uw werkgever en de OR kunnen andere afspraken over het salaris staan.

 

Heeft u een vraag? Wij hebben het antwoord.

Adres

Aantjes Advocaten B.V.
Groot Hertoginnelaan 97
2517 EE Den Haag

Bereikbaar op