ALGEMENE VOORWAARDEN Aantjes Advocaten 18 december 2019

1.     Begrippen

1.1     Aantjes Advocaten is een Besloten Vennootschap [B.V.] die zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat en procureur uit te oefenen, één en ander in de meest ruime zin. 

1.2     In deze algemene voorwaarden wordt onder Aantjes Advocaten tevens begrepen alle bij deze B.V. in dienst zijnde advocaten en overige werknemers. 

1.3     In deze algemene voorwaarden heeft het begrip "Diensten" de volgende betekenis: alle door Aantjes Advocaten aan een cliënt geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Aantjes Advocaten ten behoeve van een cliënt verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van een cliënt worden verricht.

2.     Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

2.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Aantjes Advocaten Diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2     Niet alleen Aantjes Advocaten, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere medewerkers van Aantjes Advocaten, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Aantjes Advocaten hebben verlaten.

2.3     Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten. Zij zijn in de Nederlandse of Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

3.     Uitvoering Diensten

3.1     Alle opdrachten tot het verrichten van Diensten, beschouwt Aantjes Advocaten als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

3.2     Indien Aantjes Advocaten dit nuttig of noodzakelijk acht, is Aantjes Advocaten steeds bevoegd zich bij het verrichten van de Diensten te laten bijstaan door anderen, dan wel de Diensten of een deel ervan te laten uitvoeren door anderen.

4.     Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid

4.1     Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die leidt tot aansprakelijkheid van Aantjes Advocaten, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Aantjes Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat Aantjes Advocaten in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.

4.2     Indien door of in verband met het verrichten van Diensten door Aantjes Advocaten of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Aantjes Advocaten aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Aantjes Advocaten afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat Aantjes Advocaten in verband met die verzekering draagt.

4.3     Het is mogelijk dat personen, die in verband met de uitvoering van een opdracht door Aantjes Advocaten worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee beperken. Aantjes Advocaten gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat Aantjes Advocaten in het kader van haar gegeven opdrachten bevoegd is om een dergelijke aansprakelijkheid mede namens een cliënt te aanvaarden.

4.4     Indien de uitvoering van een opdracht van een cliënt meebrengt dat Aantjes Advocaten een buiten de Europese Unie gevestigde persoon inschakelt, om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Aantjes Advocaten niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon mochten worden gemaakt.

4.5     De cliënt is er van op de hoogte en is zich er van bewust dat Aantjes Advocaten sinds 1 juni 2003 wettelijk 

(op grond van de wet Melding ongebruikelijke transacties, hierna de “wet MOT” genoemd) verplicht is transacties die kunnen duiden op witwaspraktijken waarbij de cliënt betrokken is en waarvan de advocaat op de hoogte raakt door verlening van diensten in de zin van artikel 4 lid 1 sub f van het Besluit tot aanwijzing van instellingen en diensten in het kader van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties aan de cliënt (zogenaamde “ongebruikelijke transacties” in de zin van de wet MOT) te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteit: het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties..

4.6     In het kader van deze meldingsplicht is Aantjes Advocaten eveneens verplicht (op grond van de Wet Identificatie bij Dienstverlening, hierna: “de WID”) de cliënt die Aantjes Advocaten vraagt om in lid 4.5 genoemde diensten te verlenen te identificeren. De cliënt staat in voor de juistheid van de gegevens die hij Aantjes Advocaten in het kader van de identificatie aanbiedt.

4.7     De gegevens als bedoeld in lid 4.6 zal Aantjes Advocaten vastleggen in van de inhoudelijke dossiers gescheiden dossiers en/of in een geautomatiseerd bestand dat toegankelijk is voor het Bureau Financieel Toezicht, de instantie die toezicht houdt op naleving van de verplichtingen op grond van de WID.

4.8     De cliënt is zich er van bewust dat het doen van een melding als bedoeld in lid 1 Aantjes Advocaten ontslaat van de op haar op grond van artikel 46 Advocatenwet respectievelijk Gedragsregel 6 rustende geheimhoudingsverplichting.

4.9     De cliënt zal Aantjes Advocaten niet strafrechtelijk, civielrechtelijk of tuchtrechtelijk aansprakelijk houden voor schade die de cliënt lijdt door uitoefening door Aantjes Advocaten van de verplichtingen op grond van de wet MOT. Dit geldt ook wanneer achteraf blijkt dat de melding van een ongebruikelijke transactie ten onrechte is gedaan, mits Aantjes Advocaten op het moment van melding redelijkerwijs mocht aannemen dat er sprake was van een ongebruikelijke transactie in de zin van de wet MOT.

5.     Honorering, kosten en betaling

5.1     Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd andersluidend beding, geschiedt de honorering van Diensten verleend door Aantjes Advocaten op basis van vaste uurtarieven, die door Aantjes Advocaten jaarlijks voor ieder van de aan het kantoor verbonden advocaten worden vastgesteld.

5.2.    Naast de vergoeding van tijd die door advocaten ten behoeve van de cliënt is besteed, is in het honorarium begrepen de vergoeding voor algemene vaste kantoorkosten.

5.3     Naast het honorarium zal Aantjes Advocaten verschotten en andere directe kosten die het verlenen van de Diensten met zich meebrengt aan de cliënt in rekening brengen. Dergelijke directe kosten zijn onder andere griffiekosten, kosten van procureurs, kosten van gemachtigden of andere externe deskundigen, reis- en verblijfkosten, kosten van vertalingen, kosten van koeriersdiensten en kosten van langdurige internationale telefoongesprekken.

5.4     Voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van de Diensten leidt tot extra werkzaamheden of prestaties die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn begrepen, zal Aantjes Advocaten de cliënt tijdig informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

5.5     De verschuldigde honoraria, verschotten en andere door te belasten kosten worden door middel van tussentijdse declaraties aan de cliënt in rekening gebracht, welke declaraties in beginsel eens per maand worden opgemaakt. Dit laat overigens onverlet de mogelijkheid dat aan de cliënt op andere tijdstippen tussentijdse declaraties worden verstuurd voor reeds verrichte Diensten of gemaakte onkosten, alsmede de mogelijkheid dat de cliënt wordt verzocht een voorschot te voldoen in verband met honoraria en verschotten die hij verschuldigd zal worden, of onkosten die voor hem moeten worden gemaakt.

5.6     Eventueel betaalde voorschotten zullen worden verrekend met de slotdeclaratie.

5.7     Maanddeclaraties, andere tussentijdse declaraties en einddeclaraties dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Voorschotdeclaraties dienen onverwijld te worden voldaan.

5.8     Indien de cliënt een aan hem verzonden declaratie niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door de cliënt is Aantjes Advocaten gerechtigd alle ten behoeve van de cliënt te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens de cliënt schadeplichtig kan worden.

5.9     Ingeval van betalingsverzuim is de cliënt voorts een vertragingsrente verschuldigd over openstaande vorderingen van Aantjes Advocaten ad 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand moet worden gerekend.

5.10    Ingeval Aantjes Advocaten om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet-betaalde declaraties langs gerechtelijke weg te incasseren, is de cliënt, naast de verschuldigde hoofdsom en renten, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom en rente.

6.     Klachtenregeling en privacystatment

6.1     Aantjes Advocaten heeft een klachtenregeling en privacystatement gepubliceerd op de website.

7.     Toepasselijk recht

7.1     Op de rechtsverhouding tussen Aantjes Advocaten en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing.

 

Heeft u een vraag? Wij hebben het antwoord.

Adres

Aantjes Advocaten B.V.
Groot Hertoginnelaan 97
2517 EE Den Haag

Bereikbaar op