Privacy Statement Aantjes Advocaten

Aantjes Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt of anderszins door haar is verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Aantjes Advocaten verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Aantjes Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Mr. M.J. Aantjes is verwerkingsverantwoordelijke.

Doel verwerking persoonsgegevens

Aantjes Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
  • innen van declaraties
  • advisering, bemiddeling en verwijzing
  • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
  • marketing- en communicatie activiteiten
  • werving en selectie (sollicitatie).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Aantjes Advocaten verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt: naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Aantjes Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Aantjes Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting
  • uitvoering van een overeenkomst
  • verkregen toestemming van betrokkene(n)
  • gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Aantjes Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Aantjes Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Aantjes Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder, de Orde van Advocaten of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Aantjes Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Aantjes Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport. 

Beveiliging persoonsgegevens

Aantjes Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Aantjes Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Aantjes Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen

Bewaartermijn persoonsgegevens

Aantjes Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen 

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Aantjes Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan Mr. M.J. Aantjes, E: aantjes@aantjesadvocaten.nl , M: 06-14545793.

Gebruik social media

Op de website van Aantjes Advocaten BV, www.aantjesadvocaten.nl, zijn knoppen (ook wel buttons genoemd) en links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of buttons die u doorsturen naar social media netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. De Haan Advocaten & Notarissen houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het eventuele privacy statement van die derden door te lezen.

Aantjes Advocaten houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Aantjes Advocaten verkocht aan derden.

Statistieken en cookies 

Er wordt gebruik gemaakt van cookies en Google Analytics op de website van Aantjes Advocaten, www.aantjesadvocaten.nl. Voor informatie over statistieken en cookies wordt verwezen naar: www.aantjesadvocaten.nl/cookies.

Aanpassing privacy statement

Aantjes Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website, www.aantjesadvocaten.nl. 

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Mr. M.J. Aantjes, E: aantjes@aantjesadvocaten.nl , M: 06-14545793.

Heeft u een vraag? Wij hebben het antwoord.

Adres

Aantjes Advocaten B.V.
Groot Hertoginnelaan 97
2517 EE Den Haag

Bereikbaar op