Facebook-bericht “heeft ontslag genomen bij werkgever” kan niet gelden als ontslag

Een werkgever neemt aan dat een werknemer ontslag heeft genomen omdat op Facebook op 1 januari 2016 een bericht is gezien met de tekst: “Heeft ontslag genomen bij werkgever”. Werkgever heeft naar aanleiding daarvan een eindafrekening opgesteld en het uitbetaalde salaris over januari en februari 2016 teruggevorderd van de –zieke- werkneemster.

Heeft de werknemer nu werkelijk ontslag genomen? Werkneemster betwist dat zij dit bericht geplaatst heeft. Zij stelt dat het een automatisch gegenereerd bericht betreft. De Voorzieningenrechter oordeelt dat vast staat dat het niet een aan de werkgever – op enig rechtsgevolg – gerichte verklaring betreft, zodat dit bericht niet kan gelden als een door werkneemster ingediend ontslag. Een zieke werknemer heeft recht op loondoorbetaling bij ziekte. De werkgever kan de loondoorbetalingsverplichting opschorten, wanneer hij niet in de gelegenheid wordt gesteld te controleren of de werknemer recht heeft op loon. Werkgever heeft echter geen bedrijfsarts ingeschakeld, ondanks zijn verplichtingen daartoe. Ook heeft werkneemster daar herhaald om verzocht. Nu werkgever blijkbaar twijfelde of werkneemster daadwerkelijk ziek was/is, had het op zijn weg gelegen een bedrijfsarts in te schakelen. Daarnaast heeft werkgever niet voldaan aan de mededelingsplicht (de plicht om de werknemer binnen een redelijke termijn de grond van de weigering of opschorting mee te delen). In dit kort geding is voldoende aannemelijk geworden dat werkneemster arbeidsongeschikt is wegens ziekte, gelet op haar uitlatingen ter zitting. Er is weliswaar geen deskundigenverklaring door haar overgelegd, maar deze verplichting geldt niet in een voorlopigevoorzieningsprocedure, zodat daaraan geen doorslaggevende betekenis wordt gegeven. Bovendien wordt deze verklaring gezien als een ‘second opinion’, terwijl in deze zaak door de werkgever geen deskundige is ingeschakeld. De werkgever dient dan ook het salaris van werkneemster door te betalen. De loonvordering wordt toegewezen.

Uitspraak kantonrechter Assen, 16 juni 2016.

Heeft u een vraag? Wij hebben het antwoord.

Adres

Aantjes Advocaten B.V.
Groot Hertoginnelaan 97
2517 EE Den Haag

Bereikbaar op