Op Linkedin aanvinken dat je openstaat voor recruiters kan gevolgen hebben voor je concurrentiebeding!

De wereld vertellen dat je openstaat voor nieuwe kansen op de arbeidsmarkt? Dit kan eenvoudig door een functie van LinkedIn aan te vinken dat recruiters je mogen benaderen.

Dit is echter niet zonder risico’s, zo volgt uit een uitspraak van 18 mei 2018 van de kantonrechter te Utrecht. Hij nam het aanvinken van deze functie op LinkedIn mee in de belangenafweging, waardoor het concurrentiebeding ten nadele van de werknemer werd uitgelegd.

In deze zaak ging het over een werknemer van detacheringsbureau Novadia. Hij was werkzaam als detacheringsmedewerker bij Achmea Pensioen. Per 1 april 2018 heeft hij zijn arbeidsovereenkomst, waarin een concurrentiebeding was opgenomen, opgezegd. In dit concurrentiebeding is opgenomen dat een werknemer niet binnen een half jaar voor een concurrent mag gaan werken. Per 1 april 2018 is hij echter in dienst getreden bij een directe concurrent, FTE Groep B.V, omdat hij carrière wil maken. Bij beide bedrijven werkt hij in de pensioentak. FTE heeft de werknemer gevonden via LinkedIn. De werknemer draagt ook aan dat hij een leaseauto uit een duurder segment mag kiezen; hij gaat van een Renault Clio naar een Volkswagen Golf.

Zij ex-werkgever Novadia laat het hier niet bij zitten. Novadia verzoekt de rechter de detacheringsmedewerker met onmiddellijke ingang te verbieden voor  FTE te werken. Novadia legt hieraan ten grondslag dat de concurrentie groot is op de markt. FTE is een directe concurrent van Novadia en een van de belangrijkste onderdelen van het bedrijfsdebiet van Novadia is het human capital. Dat is het totaal van kennis en vakmanschap van de werknemers binnen haar organisatie. Novadia stelt dat zij een zwaarwegend belang heeft om te voorkomen dat haar werknemers direct of kort na beëindiging van het dienstverband met Novadia in dienst treden bij een concurrerend detacheringsbedrijf.

De kantonrechter merkt allereerst op dat hij niet in de beoordeling treedt van de kwaliteit van de Duitse respectievelijk Franse leaseauto. Het concurrentiebeding is schriftelijk overeengekomen en rechtsgeldig. FTE en Novadia zijn concurrerende ondernemingen binnen de pensioentak. De kantonrechter acht het van doorslaggevende betekenis dat de werknemer dit niet heeft betwist.

Het concurrentiebeding is volgens de kantonrechter niet onredelijk beperkend. Het belang van handhaving van het concurrentiebeding van Novadia weegt zwaarder dan het belang van de vrije arbeidskeuze van de werknemer. Novadia mag volgens de kantonrechter precedentwerking tegengaan met behulp van een concurrentiebeding. Het belang van de positieverbetering van de werknemer acht de kantonrechter onvoldoende zwaarwegend om het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk te schorsen. Hierbij heeft de kantonrechter meegewogen dat de werknemer op LinkedIn de functie aan had gevinkt dat recruiters hem mochten benaderen. Hiermee zette hij zijn deur wijd open voor andere werkgevers. Hij had daardoor wellicht ook kunnen gaan werken voor een niet-concurrerend bedrijf.

De kantonrechter heeft de werkgever niet volledig in het gelijk gesteld. Het concurrentiebeding is wel beperkt tot drie maanden. De werkgever had geen overtuigende argumenten aangedragen voor de zes maanden die ervoor stonden. De werknemer mag ook bij zijn nieuwe baas blijven werken, zolang hij intern blijft werken en hij niet gedetacheerd wordt. Doet hij dat niet, dan moet hij een dwangsom van EUR 5.000 per dag betalen.

Heeft u een vraag? Wij hebben het antwoord.

Adres

Aantjes Advocaten B.V.
Groot Hertoginnelaan 97
2517 EE Den Haag

Bereikbaar op